Tuesday, September 12, 2006

MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL DAN NABI ALLAH

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa Yesus disampingmengajarkan tentang keesaan Tuhan, Hukum Taurat, Cinta kasihdan Kebenaran, maka jangan lupa pula bahwa Yesus jugamengajarkan tentang "Akan datangnya Dia, sesudah aku."Didalam Perjanjian Baru pemberitaan ini sangat jelaskalimat-kalimatnya dan bahkan didalam Perjanjian Lamapuntiada ketinggalan. Baiklah, kita baca sekarang didalamPerjanjian Baru dahulu, yaitu dalam Injil Yahya 14: 16-17:"Aku, Yesus akan memintakan kepada Allah, supaya kamudiberinya Paraclet yang lain, supaya tinggal diantara kamuselama-lamanya. Yaitu Rokh Kebenaran, maka isi dunia initiada mengenalnya, adapun kamu ini kenal akan dia, karenadia ada tinggal bersama-sama dengan kamu selamanya."Jelas saya kira, bahwa nabi Isa akan mengirimkan Dia, RokhKebenaran, yang akan dikenal oleh murid-muridnya. Didalamkata-katanya yang asli, maka yang dipakai Isa bukannya RokhKebenaran ataupun Rokhulkudus, tetapi ia menggunakan istilahParaclet. Paraclet atau Para-Cletos artinya ialah YangIkhlas atau Yang Terpuji. Kata-kata atau ayat inilah yangkemudian ditafsirkan oleh orang-orang Kristen dengan istilahRokhulkudus, sebagai penggenap bagi oknum Allah yang ketiga.Benarkah Paraclet berarti Rokhulkudus? Untuk mengkajipersoalan tersebut, baiklah kita lanjutkan pembacaan kitapada Injil Yahya 16:5-14 yang bunyinya:5. Tetapi sekarang itu Aku pergi kepada Dia yang menyuruhAku. Tiada seorangpun diantara kamu yang bertanya kepadaku:Hendak kemana?6. Oleh sebab Aku mengatakan kepadamu perkara itu,penuhilah hatimu dengan duka-cita.7. Tetapi Aku ini mengatakan yang sebenarnya kepadamu,bahwa berfaedahlah bagi kamu jika Aku undur daripadamu,karena jika Aku tiada undur, tiada juga penghibur itu akandatang kepadamu, tetapi jikaIau aku pergi kelak, Aku akanmenyuruhkan Dia kepadamu.8. Setelah Dia datang akan menerangkan isi dunia ini darihal dosa, dan kebenaran dan hukuman.9. Dari hal dosa, sebab tiada orang percaya akan Daku.10. Dari hal keadilan, sebab Aku pergi kepada Bapa dan tiadakamu melihat Aku lagi.11. Dan dari hal hukuman, sebab penghulu dunia ini sudahdihukumkan.12. Maka banyak perkara bagi yang hendak kukatakan kepadamu,tetapi sekarang tiada kamu boleh menanggung akan dia.13. Melainkan apabila ia datang, yaitu Rokh Kebenaran, makaia akan membawa kepada segala jalan kebenaran, karenatiadalah Dia berkata-kata daripadaku atas dari Yesus inisehingga olehnya bolehlah kami mengetahui rahasia-rahasiayang sebenarnya. Dengan perkataan lain yang susunannyalebih sederhana tetapi tidak pula menyimpang dari isinyamaka dapatlah disusun sebagai berikut:a. Kalau Isa tidak pergi maka dia tidak datang (ayat 5)b. Nabi itu amat penting, sehingga olehnya Isa akanpergi (ayat 7)c. Nabi itu datang membersihkan dunia ini daridosa (ayat 8)d. Nabi itu datang menempelak dunia sebab manusiatidak percaya Isa lagi (ayat 9)e. Nabi itu menghukumkan seluruh dunia (ayat 11)f. Nabi itu berkata-kata karena diperintah (ayat 12)g. Ia mengabarkan perkara-perkara yang akan datang dankebenaran kebenaran (ayat 13)h. Ia memuliakan Yesus (ayat 14)i. Dia mengambil apa yang dipunyai Isa yaitu kerasulandan kenabiannya (ayat 14)

No comments: