Thursday, September 07, 2006

Khutbah Rasulullah SAW Dalam Menyambut Bulan Ramadhan

Wahai manusia
Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah.Bulan yang paling mulia di sisi Allah.Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama.Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama.Jam demi jamnya adalah jam-jam paling utama.Inilah bulan ketika kamu diundang menjaditetamu Allah dan dimuliakan oleh-Nya.Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih,tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah.Bermohonlah kepada Allah Rabb-mudengan niat yang tulus dan hati yang suciagar Allah membimbingmu untukmelakukan shiyam dan membaca Kitab-Nya.Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allahdi bulan yang agung ini.Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu,kelaparan dan kehausan di hari kiamat.Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin.Muliakanlah orang-orang tuamu, sayangilah yang muda,sambungkanlah tali persaudaraanmu,jaga lidahmu, tahan pandanganmudari apa yang tidak halal kamu memandangnya dan pendengaranmudari apa yang tidak halal kamumendengarnya.Kasihilah anak yatimniscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu.Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu.Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoapada waktu-waktu shalatmukarena itulah saat-saat yang paling utamaketika Allah 'Azza wa Jallaa memandanghamba-hamba-Nya dengan penuh kasih.Dia menjawab mereka ketika mereka menyeru-Nya,menyambut mereka ketika mereka memanggil-Nyadan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.Wahai manusia !Sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmumaka bebaskanlah dengan istighfar.Punggung-punggungmu beratkarena beban (dosa)mu maka ringankanlahdengan memperpanjang sujudmu.KetahuilahAllah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesaran-Nyabahwa Dia tidak akan mengazaborang-orang yang shalat dan sujud,dan tidak akan mengancam mereka dengan nerakapada hari manusia berdiri di hadapan Rabb al 'alamin.Wahai manusia !Barangsiapa diantaramu memberi bukakepada orang-orang mu`minin yang berpuasa di bulan inimaka di sisi Allah nilainya sama denganmembebaskan seorang budakdan ia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu.(Sahabat-sahabat bertanya, "Ya, Rasulullah! Tidaklah kamisemua mampu berbuat demikian".Rasulullah meneruskan:Jagalah dirimu dari api nerakawalaupun hanya dengan sebiji kurma.Jagalah dirimu dari api nerakawalaupun hanya dengan seteguk air.Wahai manusiaSiapa yang membaguskan akhlaqnya di bulan iniia akan berhasil melewati shirathpada hari ketika kaki-kaki tergelincir.siapa yang meringankan pekerjaan orang-orangyang dimiliki tangan kanannya(pegawai atau pembantu) di bulan ini,Allah akan meringankan pemeriksaan-Nya di hari Kiamat.Barangsiapa menahan kejelekannya di bulan ini,Allah akan menahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan- Nya.Barangsiapa memuliakan anak yatim di bulan ini,Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.Barangsiapa menyambungkan tali persaudaraan (silaturrahim) di bulan ini,Allah akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.Barangsiapa melakukan shalat sunat di bulan ini,Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka.Barangsiapa melakukan shalat fardlubaginya ganjaran seperti melakukan 70 shalat fardlu di bulan yang lain.Barangsiapa memperbanyak shalawat kepadaku di bulan ini,Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan.Barangsiapa di bulan ini membaca satu ayat al Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatam al Quran pada bulan- bulan yang lain.Wahai manusia !Sesungguhnya pintu-pintu syurga dibukakan bagimu maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu.Pintu-pintu neraka tertutup maka mohonlah kepada Rabbmu untuk tidak akan pernah d dibukakan bagimu.Setan-setan terbelenggu maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu.Amirul Mukminin karamallahu wajha berkata,"Aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah! Apa amal yang paling utama di bulan ini ?"Jawab Nabi' "Ya Abal Hasan ! Amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah..Alhamdulillaahi rabbal 'aalamiin.

No comments: